plotter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plotter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plotter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plotter.

Từ điển Anh Việt

 • plotter

  /'plɔtə/

  * danh từ

  kẻ âm mưu, kẻ bày mưu

 • plotter

  (máy tính) cái vẽ đường cong; máy ghi toạ độ

  digital point p. cái vẽ đường cong theo điểm

  function p. (máy tính) cái vẽ đồ thị của hàm

  incremental p. cái vẽ đường cong theo điểm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • plotter

  * kỹ thuật

  người đo vẽ

  máy đo vẽ

  máy vẽ

  máy vẽ đồ thị

  toán & tin:

  cái vẽ đường cong

  người vẽ đồ thị

  máy ghi tọa độ

  máy vẽ, plotter

  điện:

  máy vẽ (sơ đồ)

  xây dựng:

  mưu đồ viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • plotter

  a clerk who marks data on a chart

  Synonyms: mapper

  an instrument (usually driven by a computer) for drawing graphs or pictures

  Similar:

  schemer: a planner who draws up a personal scheme of action

  conspirator: a member of a conspiracy

  Synonyms: coconspirator, machinator