plotter driver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plotter driver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plotter driver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plotter driver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plotter driver

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ điều khiển máy vẽ