plotter pen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plotter pen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plotter pen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plotter pen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plotter pen

    * kỹ thuật

    bút vẽ