plotter step size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plotter step size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plotter step size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plotter step size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plotter step size

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bước nhảy vẽ

    kích thước bước trên máy vẽ