plastic wrap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plastic wrap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plastic wrap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plastic wrap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plastic wrap

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giấy bóng bằng chất dẻo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • plastic wrap

    wrapping consisting of a very thin transparent sheet of plastic