plastic plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plastic plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plastic plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plastic plug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plastic plug

    * kỹ thuật

    đầu ống bằng chất dẻo