plastic adjustment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plastic adjustment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plastic adjustment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plastic adjustment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plastic adjustment

    * kỹ thuật

    sự thích ứng dẻo