pine grosbeak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pine grosbeak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pine grosbeak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pine grosbeak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pine grosbeak

    large grosbeak of coniferous forests of Old and New Worlds

    Synonyms: Pinicola enucleator

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).