pinela recess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinela recess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinela recess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinela recess.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pinela recess

    * kỹ thuật

    ngách tùng