pineal gland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pineal gland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pineal gland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pineal gland.

Từ điển Anh Việt

  • pineal gland

    * danh từ

    tuyến yên

Từ điển Anh Anh - Wordnet