pigment orange nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pigment orange nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pigment orange giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pigment orange.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pigment orange

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sắc tố da cam