pigmented nevus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pigmented nevus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pigmented nevus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pigmented nevus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pigmented nevus

    * kỹ thuật

    y học:

    nơvi nhiễm sắc tố