pigment floating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pigment floating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pigment floating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pigment floating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pigment floating

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự nổi sắc tố