pigmentary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pigmentary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pigmentary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pigmentary.

Từ điển Anh Việt

  • pigmentary

    /pig'mentl/ (pigmentary) /'pigməntəri/

    * tính từ

    (sinh vật học) (thuộc) chất sắc, (thuộc) sắc tố (của tế bào)