pickle relish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pickle relish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pickle relish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pickle relish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pickle relish

    relish of chopped (usually sweet) pickles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).