pickle barrel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pickle barrel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pickle barrel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pickle barrel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pickle barrel

    a barrel holding vinegar in which cucumbers are pickled

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).