pickle curing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pickle curing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pickle curing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pickle curing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pickle curing

    * kinh tế

    sự ướp muối ớt