pickle making nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pickle making nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pickle making giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pickle making.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pickle making

    * kinh tế

    sự chuẩn bị dịch muối