permeability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permeability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permeability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permeability.

Từ điển Anh Việt

 • permeability

  /,pə:mjə'biliti/

  * danh từ

  tính thấm

  (điện học) độ thấm từ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • permeability

  * kinh tế

  độ thâm nhập

  tính thấm qua

  * kỹ thuật

  độ dẫn từ

  độ thấm

  độ xuyên

  hệ số thấm

  tính thấm nước

  tính trong suốt

  xây dựng:

  độ thẩm thấu

  điện:

  độ thẩm từ

  tính từ thẩm

  điện lạnh:

  hằng số từ thẩm

  hệ số từ thẩm

  tính thẩm

  tính xuyên

  toán & tin:

  sự trong suốt

  y học:

  tinh thấm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • permeability

  the property of something that can be pervaded by a liquid (as by osmosis or diffusion)

  Synonyms: permeableness

  Antonyms: impermeability