impermeability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impermeability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impermeability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impermeability.

Từ điển Anh Việt

  • impermeability

    /im,pə:mjə'biliti/ (impermeableness) /im'pə:mjəblnis/

    * danh từ

    tính không thấm được, tính không thấm nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet