permeableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permeableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permeableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permeableness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • permeableness

    Similar:

    permeability: the property of something that can be pervaded by a liquid (as by osmosis or diffusion)

    Antonyms: impermeability

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).