percentage error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

percentage error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm percentage error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của percentage error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • percentage error

    * kỹ thuật

    sai số phần trăm

    y học:

    sai số tính phần trăm