percent error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

percent error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm percent error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của percent error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • percent error

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sai số phần trăm