paternal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paternal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paternal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paternal.

Từ điển Anh Việt

 • paternal

  /pə'tə:nl/

  * tính từ

  của cha; thuộc cha

  paternal love: tình cha con

  có họ nội, về đằng nội

  paternal grandmother: bà nội

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paternal

  belonging to or inherited from one's father

  spent his childhood on the paternal farm

  paternal traits

  characteristic of a father

  Antonyms: maternal

  Similar:

  parental: relating to or characteristic of or befitting a parent

  parental guidance

  Synonyms: maternal

  Antonyms: filial

  agnate: related on the father's side

  a paternal aunt

  Synonyms: agnatic