paternally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paternally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paternally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paternally.

Từ điển Anh Việt

 • paternally

  * phó từ

  thuộc cha, của cha

  về bên nội, về đằng nội

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paternally

  in a paternal manner

  he behaves very paternally toward his young bride