maternal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maternal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maternal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maternal.

Từ điển Anh Việt

 • maternal

  /mə'tə:nl/

  * tính từ

  (thuộc) mẹ; của người mẹ; về phía mẹ ((đùa cợt)) của mẹ mình

  maternal lovve: tình mẹ

  maternal uncle: cậu (em mẹ, anh mẹ)

  maternal grandfather: ông ngoại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • maternal

  * kỹ thuật

  y học:

  thuộc người mẹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • maternal

  characteristic of a mother

  warm maternal affection for her guest"- Dorothy Sayers

  Antonyms: paternal

  relating to or derived from one's mother

  maternal genes

  Similar:

  parental: relating to or characteristic of or befitting a parent

  parental guidance

  Synonyms: paternal

  Antonyms: filial

  enate: related on the mother's side

  my maternal grandmother

  Synonyms: enatic