patent office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patent office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patent office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patent office.

Từ điển Anh Việt

 • patent office

  * danh từ

  cục sáng chế

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • patent office

  * kinh tế

  cơ quan cấp bằng sáng chế

  cục sáng chế

  cục sở hữu công nghiệp

Từ điển Anh Anh - Wordnet