parr calorimeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parr calorimeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parr calorimeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parr calorimeter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parr calorimeter

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    nhiệt lượng kế Parr