opaque ice plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

opaque ice plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm opaque ice plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của opaque ice plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • opaque ice plant

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    trạm sản xuất (nước) đá đục