opaque ice generator (maker) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

opaque ice generator (maker) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm opaque ice generator (maker) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của opaque ice generator (maker).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • opaque ice generator (maker)

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy làm đá đục

    máy làm nước đá đục