muted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muted.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • muted

  Similar:

  muffle: deaden (a sound or noise), especially by wrapping

  Synonyms: mute, dull, damp, dampen, tone down

  hushed: in a softened tone

  hushed voices

  muted trumpets

  a subdued whisper

  a quiet reprimand

  Synonyms: subdued, quiet

  dull: being or made softer or less loud or clear

  the dull boom of distant breaking waves

  muffled drums

  the muffled noises of the street

  muted trumpets

  Synonyms: muffled, softened

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).