mocking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mocking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mocking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mocking.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mocking

  playfully vexing (especially by ridicule)

  his face wore a somewhat quizzical almost impertinent air"- Lawrence Durrell

  Synonyms: teasing, quizzical

  Similar:

  mock: treat with contempt

  The new constitution mocks all democratic principles

  Synonyms: bemock

  mock: imitate with mockery and derision

  The children mocked their handicapped classmate

  derisive: abusing vocally; expressing contempt or ridicule

  derisive laughter

  a jeering crowd

  her mocking smile

  taunting shouts of `coward' and `sissy'

  Synonyms: gibelike, jeering, taunting

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).