mock up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mock up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mock up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mock up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mock up

    Similar:

    model: construct a model of

    model an airplane

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).