mock leather nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mock leather nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mock leather giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mock leather.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mock leather

    * kinh tế

    giả da

    vải giả da