mission tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mission tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mission tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mission tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mission tile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ngói rỗng