message nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

message nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm message giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của message.

Từ điển Anh Việt

 • message

  /'mesidʤ/

  * danh từ

  thư tín, điện, thông báo, thông điệp

  a wireless message: bức điện

  a message of greeting: điện mừng

  việc uỷ thác, việc giao làm, việc sai làm

  to send someone on a message: bảo ai đi làm việc gì

  lời truyền lại, lời tiên báo (của thần, nhà tiên tri...)

  * ngoại động từ

  báo bằng thư

  đưa tin, đánh điện

 • message

  thông tin

  binary m. thông tin nhị nguyên

  coded m. tin đã mã hoá

  equally informative m.s thông tin có tin tức như nhau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • message

  * kinh tế

  điện văn

  lời truyền đạt

  sứ mệnh

  thông điệp

  thư tín

  tin tức

  * kỹ thuật

  thông điệp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • message

  a communication (usually brief) that is written or spoken or signaled

  he sent a three-word message

  what a communication that is about something is about

  Synonyms: content, subject matter, substance

  send a message to

  She messaged the committee

  send as a message

  She messaged the final report by fax

  send a message

  There is no messaging service at this company