medium finish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

medium finish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm medium finish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của medium finish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • medium finish

    * kinh tế

    sự hoàn thiện trung bình