median nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

median nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm median giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của median.

Từ điển Anh Việt

 • median

  /'mi:djən/

  * tính từ

  ở giữa, qua điểm giữa

  the median point: điểm giữa

  * danh từ

  (y học) động mạch giữa dây thần kinh

  (toán học) trung tuyến

 • Median

  (Econ) Trung vị.

  + Một số đo xu hướng tập trung.

 • median

  (hình học) trung tuyến; (thống kê) međian; trung bình; trung tâm

  m. of a trapezoid đường trung bình của hình thang

  m. of a truangle trung tuyến của tam giác

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • median

  * kinh tế

  số giữa

  số trung bình (thống kê)

  trung vị

  * kỹ thuật

  dải cách ly

  đường trung bình

  số giữa

  số trung bình

  trung bình

  trung tâm

  điện lạnh:

  số trung vị

  y học:

  thuộc điểm giữa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • median

  the value below which 50% of the cases fall

  Synonyms: median value

  relating to or constituting the middle value of an ordered set of values (or the average of the middle two in a set with an even number of values)

  the median value of 17, 20, and 36 is 20

  the median income for the year was $15,000

  Synonyms: average

  relating to or situated in or extending toward the middle

  Synonyms: medial

  Similar:

  medial: dividing an animal into right and left halves