medial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

medial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm medial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của medial.

Từ điển Anh Việt

 • medial

  /'mi:djəl/

  * tính từ

  ở giữa

  trung bình; vừa

 • medial

  trung tâm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • medial

  * kỹ thuật

  ở giữa

  trung bình

  trung tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • medial

  dividing an animal into right and left halves

  Synonyms: median

  Similar:

  median: relating to or situated in or extending toward the middle