macro command nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

macro command nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm macro command giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của macro command.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • macro command

    * kỹ thuật

    lệnh macro