macron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

macron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm macron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của macron.

Từ điển Anh Việt

  • macron

    * danh từ

    (ngôn ngữ học) sự làm dấu (-) trên một nguyên âm dài hay nhấn; phù hiệu nguyên âm dài

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • macron

    a diacritical mark (-) placed above a vowel to indicate a long sound