macropus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

macropus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm macropus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của macropus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • macropus

    type genus of the family Macropodidae: typical kangaroos and wallabies

    Synonyms: genus Macropus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).