lounge lizard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lounge lizard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lounge lizard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lounge lizard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lounge lizard

    a man who idles about in the lounges of hotels and bars in search of women who would support him

    Synonyms: lizard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).