lounge-wear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lounge-wear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lounge-wear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lounge-wear.

Từ điển Anh Việt

  • lounge-wear

    * danh từ

    quần áo mặc trong nhà