loungewear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loungewear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loungewear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loungewear.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • loungewear

    clothing suitable for relaxation

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).