lounge hall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lounge hall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lounge hall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lounge hall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lounge hall

    * kỹ thuật

    phòng đợi