loll of nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loll of nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loll of giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loll of.

Từ điển Anh Việt

  • loll of

    * động từ

    thè lưỡi ra