loll (er) feed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loll (er) feed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loll (er) feed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loll (er) feed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • loll (er) feed

    * kinh tế

    sự cập liệu kiểu truc lăn