logical argument nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

logical argument nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm logical argument giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của logical argument.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • logical argument

    Similar:

    argumentation: a course of reasoning aimed at demonstrating a truth or falsehood; the methodical process of logical reasoning

    I can't follow your line of reasoning

    Synonyms: argument, line of reasoning, line

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).