logic (al) machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

logic (al) machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm logic (al) machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của logic (al) machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • logic (al) machine

    * kỹ thuật

    máy logic

  • logic (al) machine

    * kỹ thuật

    máy logic